Statutul Asociației ART-ING (spicuiri)

Capitolul 1. DENUMIRE, SEDIU, FORMĂ JURIDICĂ, DURATĂ, CARACTER

Art. 1 STATUTUL LEGAL. ASOCIAȚIA “RADU Z. TUDOSE” A CADRELOR DIDACTICE ȘI A ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI “CRISTOFOR SIMIONESCU” DIN IAȘI este constituită în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociațiișifundații, modificată și completată de O.G. 37/2003. ASOCIAȚIA “RADU Z. TUDOSE” A CADRELOR DIDACTICE ȘI A ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI “CRISTOFOR SIMIONESCU” DIN IAȘI va fi denumită prescurtat ASOCIAȚIA sau prin acronimul ART-ING.

Art. 2 Asociația ART-ING este persoană juridică română de drept privat, independentă, non-guvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu caracter științific, social, cultural, sportiv și umanitar, constituită prin libera voință a membrilor fondatori.

Art. 3 Principii. Asociația ART-ING este o organizație autonomă, cu caracter non-guvernamental și nepatrimonial în folosul public, cu scopul de a fi, pentru cei interesați, o sursă de servicii și informații specializate.
Asociația ART-ING, prin membrii săi, se va strădui să acorde sprijin pentru toate persoanele și grupurile care sunt interesate de scopurile, obiectivele și activitățile sale, fără nici o formă de discriminare, oferind un cadru democratic pentru cooperare și bună înțelegere.

Art. 4 Denumirea asociației este ASOCIAȚIA “RADU Z. TUDOSE” A CADRELOR DIDACTICE ȘI A ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI “CRISTOFOR SIMIONESCU” DIN IAȘI și va fi denumită prescurtat ASOCIAȚIA sau prin acronimul ART-ING.  

Capitolul 2. SCOP, OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI

Art. 14 SCOPUL ART-ING este constituirea unei platforme care să faciliteze realizarea și consolidarea legăturilor între industrie (prin absolvenții facultății), mediul academic (prin studenții și cadrele didactice ale facultății) și învățământul preuniversitar (elevii, ca potențiali studenți ai facultății).

Art. 15 Pentru realizarea scopului ART-ING își propune următoarele OBIECTIVE:
1.      stabilirea și promovarea de relații de colaborare între Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” și absolvenții acesteia, din toate domeniile, de pretutindeni;
2.     stabilirea și promovarea de relații de colaborare între Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” și companiile industriale de profil, direct interesate de absolvenții facultății;
3.     stabilirea și promovarea de relații de colaborare între Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” și alte asociații, organizații și comunități profesionale care au scopuri similare (ex. Asociația Studenților Chimiști CHEMIS, Societatea Română a Chimiștilor Cosmetologi).
4.     stabilirea și promovarea de relații de colaborare între Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” și unități din învățământul preuniversitar în vederea identificării și recrutării viitorilor studenți

Art. 16 Pentru atingerea scopului și obiectivelor sale, ART-ING va organiza și desfășura următoarele ACTIVITĂŢI:
1.      întocmirea și întreținerea (prin actualizarea periodică) a unei baze de date cu informații despre absolvenții Facultății;
2.     întocmirea și întreținerea (prin actualizarea periodică) a unei baze de date cu informații despre companiile interesate de absolvenții Facultății;
3.     dezvoltarea și acordarea de servicii de consiliere în carieră pentru studenții și absolvenții Facultății precum și înlesnirea contactului dintre absolvenții care doresc să se angajeze și angajatori;
4.     dezvoltarea unui web site care să permită accesul la baza de date și să faciliteze astfel contactul între membrii ART-ING, companiile partenere, aspiranții la statutul de membru ART-ING ș.a.m.d.
5.     crearea și dezvoltarea de servicii online: email, pagină web, bază de date cu informații multimedia despre reuniuni și absolvenții din aceeași promoție, conturi personalizate care, în funcție de drepturile de acces ale fiecărui membru, să permită accesul la informațiile enumerate mai sus;
6.     promovarea creșterii și recunoașterii nivelului de pregătire al absolvenților Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu”, promovarea integrării pe piața muncii și susținerea dezvoltării carierei profesionale a acestora;
7.     organizarea de reuniuni și întâlniri periodice între absolvenții Facultății și cadrele didactice ale acesteia (cursuri festive, reuniuni colegiale, manifestări omagiale);
8.     inițierea, organizarea sau colaborarea în vederea organizării de târguri de locuri de muncă, prezentări de companii, prezentări de produse și echipamente specifice;
9.     organizarea, susținerea organizării sau colaborarea cu Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” în vederea organizării unor manifestări adresate cadrelor didactice, studenților sau elevilor din preuniversitar:
     a.     Conferința Internațională de Inginerie Chimică,
     b.     Simpozioanele de cosmetică, celuloză ș.a.m.d.
     c.     Concursul acad. “Cristofor Simionescu”
     d.     High School Science Projects
     e.     Open Days, Școala Altfel
     f.      Cercurile Științifice Studențești
     g.     FESTUDIS, Marșul Absolvenților
     h.     Alte manifestări aprobate de consiliul director
10.  Sponsorizarea (acordarea de burse, premii) (independent sau împreună cu Facultatea și companiile partenere) unor elevi/studenți cu situații deosebite din mediul rural și nu numai – taxă cazare, bonuri cantină, decontare transport etc.;
11.   atragerea de sponsorizări pentru manifestările organizate pentru elevi sau studenți, oferind în contrapartidă publicitate pe site-ul propriu, în comunicatele de presă, newsletter ș.a.;
12.  facilitarea, cu sprijinul companiilor partenere, realizării unor stagii de practică, internship-uri pentru studenții cu rezultate de deosebite sau pentru cei cu o situație socială deosebită;
13.  premierea studenților cu rezultate deosebite, premierea elevilor cu rezultate deosebite la concursurile organizate în colaborare cu facultatea, evidențierea absolvenților cu rezultate deosebite;
14.  organizarea, susținerea organizării, colaborarea în vederea organizării de activități umanitare, artistice, sportive, de ecologizare la care participă studenții, facultatea și/sau absolvenții prin companiile partenere cu ART-ING;
15.  editarea de materiale de informare și documentare adresate membrilor asociației, absolvenților, studenților și/sau elevilor interesați de admiterea la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu”;
16.  accesarea de fonduri nerambursabile prin intermediul unor granturi/proiecte care au drept scop dezvoltarea abilităților și formarea de competențe generale și de specialitate ale studenților și/sau absolvenților care își desfășoară activitatea în domeniu;
17.  acordarea de premii și distincții membrilor ART-ING sau unor personalități din afara ART-ING;
18.  implicarea profesorilor seniori (retrași din activitatea didactică și de cercetare) în manifestările organizate de ART-ING și de Facultate (reuniri ale absolvenților, conferințe, concursuri) prilej cu care pot fi valorificate experiența și cunoștințele acestora;
19.  implicarea profesorilor seniori (retrași din activitatea didactică și de cercetare) în stabilirea de relații de colaborare cu diverși agenți economici (obținerea de sponsorizări, stagii de practică ș.a.);
20. asigurarea unui spațiu, special amenajat, destinat cadrelor didactice retrase din activitate, care să permită participarea la activități zilnice sau ocazionale (clubul seniorilor, cursuri festive, revederi).
21.  implicarea profesorilor seniori în activități de promovare: conferințe, prelegeri tematice, lecții deschise, seminarii susținute la diverse unități de învățământ cucare Facultatea are parteneriate educaționale în vigoare.

Art. 17 ART-ING va susține organizarea oricărei alte activități sau acțiuni compatibile cu scopul și obiectivele sale.

Art. 18 În vederea atingerii scopului și obiectivelor sale ART-ING se bazează pe principiile: colegialității, educației academice, implicării și cooperării, profesionalismului, respectului și sprijinului reciproc, echității, competenței, responsabilității, principialității, legalității, durabilității.

Capitolul 4 MEMBRII ART-ING

Art. 28. ART-ING este formată din totalitatea membrilor săi, care pot fi:
     a.     membrii fondatori
     b.     membrii permanenți
     c.     membrii onorifici

Art. 29 La cerere sau prin acceptarea unei invitații din partea ART-ING, poate dobândi calitatea de membru permanent sau membru onorific:
     a.     orice absolvental unuia dintre ciclurile de învățământ – licență, masterat, doctorat ale Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” din Iași (sau denumirile anterioare ale acesteia: Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică, Facultatea de Chimie Industrială, Facultatea de Tehnologie Chimică).
     b.     cadrele didactice în activitate sau retrase din activitate ale Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu”
     c.     orice persoană a cărei calificare profesională este necesară pentru funcționarea în condiții legale a ART-ING: ex. consilier juridic, economist ș.a.

Art. 31 Obținerea statutului de membru permanent presupune acceptarea unei invitații scrise în acest sens și plata unei cotizații anuale aferente acestui statut, plată care poate fi înlocuită de direcționarea procentului din impozitul pe venituri permis prin lege, către ART-ING.

Art. 39 Cotizațiile:             Fondurile obținute din plata cotizațiilor constituie venitul asociației. Aceasta are dreptul de a folosi fondurile obținute din cotizații pentru derularea activităților, plata serviciilor sau achiziționarea bunurilor ce sunt legate de activitatea asociației. Valoarea cotizației anuale este hotărâtă anual de către Consiliul Director.

Capitolul 5. Patrimoniul și categoriile de resurse patrimoniale ale asociației ART-ING

Art. 45  Mijloacele financiare și materiale ale ART-ING provin din:
     a)    cotizațiile membrilor;
     b)    dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
     c)     donații, sponsorizări sau legate;
     d)    resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
     e)     alte venituri dobândite pe cale legală, de la persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate (asociații, fundații, instituții, organisme, organizații etc.)

Art. 46 Din resursele sale financiare ART-ING va putea acorda premii, burse, ajutoare; va putea achiziționa drepturi de autor, va putea efectua investiții în bunuri mobile și imobile, constitui depozite bancare și în genere va asigura conservarea și menținerea patrimoniului său.

Art. 47 Cuantumul inițial al cotizației membrilor, care poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a ART-ING depinde de statutul acestora în cadrul asociației, după cum urmează:
     1.     membru permanent: 50 RON/an, cotizație care poate fi înlocuită de direcționarea procentului din impozitul pe venituri permis prin lege, către ART-ING.
     2.    membru onorific: 0 RON/an.